free bootstrap theme

Zapytania ofertowe


Skarżysko-Kamienna, dn. 09.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPSW.03.02

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia ofert na wykonanie termomodernizacji hali produkcyjno-magazynowej oraz modernizację instalacji c.o. (system grzewczy z dostawą dwóch kotłów gazowych).

ZAMAWIAJĄCY
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Fabryczna 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 6630002268
REGON 290007780
Tel: 41 251 34 01
e-mail: hastar@hastar.pl
Strona internetowa: http://hastar.pl/
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Małgorzata Ludew
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu: 41 251 34 01 lub +48 606 290 467.

I. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (dalej zwanych „Wytyczne”).
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 09.10.2019 r. na stronach internetowych:
a) http://hastar.pl/ - strona Zamawiającego,
b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Kategoria ogłoszenia Roboty budowlane
5. Podkategoria ogłoszenia Roboty budowlane
6. Miejsce realizacji zamówienia
Województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina Skarżysko-Kamienna, miejscowość: Skarżysko- Kamienna.
II. Warunki postępowania ofertowego
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim
2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.
3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w upublicznionym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Jeżeli z uwagi na zakres wprowadzonych zmian będzie konieczne, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
2) Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia;
c) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, kosztu lub inne błędy, wskazane w niniejszym zapytaniu.
III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej (wraz z wymianą okien i dociepleniem stropodachu) oraz modernizacja instalacji c.o. (modernizacja systemu grzewczego wraz z zakupem dwóch kotłów gazowych). Wydatek ponoszony jest w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego” w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0034/18).
IV. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawców, którzy przeprowadzą prace termomodernizacyjne oraz modernizację instalacji c.o. (system grzewczy z dostawą dwóch kotłów gazowych). Zamówienie jest podzielone na dwie części.
V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 zamówienia: termomodernizacja hali – 1 kpl
Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu następujących robót budowlanych:
a) Wymiana świetlików dachowych (demontaż starych świetlików i montaż nowych świetlików PCV). Powierzchnia wymiany: 23,40 m2.
b) Wymiana bramy (demontaż starej bramy i montaż nowej bramy izolowanej – brama stalowa). Powierzchnia wymiany: 11,90 m2. Wymiary otworu: szerokość – 3,40 m, wysokość – 3,50 m. Brama automatyczna, uchylna do góry.
c) Docieplenie - stropodach (stropodach nad częścią socjalno-produkcyjną). Powierzchnia przeznaczona do docieplenia to: 906,23 m2. Materiał dociepleniowy o grubości 0,22 m, lambda: nie wyższa niż 0,037 W/mK.
d) Zamurowanie okien (okna stalowe do zamurowania). Demontaż dotychczasowych okien stalowych i zamurowanie otworów płytą warstwową. Zamurowywana powierzchnia zajmie 38,00 m2.
e) Wymiana okien. Demontaż starych okien stalowych i montaż nowych okien PCV. Powierzchnia
wymiany: 102,76 m2. Okna dwuszybowe, stałe (nieotwierane). Współczynnik przenikania ciepła dla okien nie wyższy niż 1,3 W/m2K, dla szyb nie wyższy niż 1,0 W/m2K.
f) Docieplenie - ściana zewnętrzna (ściana fundamentowa i zewnętrzna, część magazynowo- techniczna). Powierzchnia docieplenia: 639,92 m2. Materiał dociepleniowy o grubości 0,10m i współczynniku Lambda nie wyższym niż 0,025 W/mK. Na elewacji montaż podkonstrukcji i płyty warstwowo-poliuretanowej. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu nie wyższy niż 0,206 W/(m²K);
g) Docieplenie - stropodach (stropodach na części magazynowo-technicznej). Powierzchnia docieplenia to: 718,57 m2. Materiał dociepleniowy o grubości 0,10 m, lambda: nie wyższa niż 0,037 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu nie wyższy niż 0,261 W/(m²K).
h) Montaż perlatorów (ciepła woda użytkowa) – 1 kpl. Dostawa i montaż perlatorów na istniejących bateriach – 5 sztuk. Perlatory dwufunkcyjne.
Część 2 zamówienia: Modernizacja instalacji c.o. – 1 kpl, w tym:
a) Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) – 1 kpl. Zadanie obejmuje roboty instalacyjne (koszty robocizny ) oraz dostawę i montaż:
- licznik ciepła ultradźwiękowy– 1 szt.,
- nagrzewnice – 12 szt. Charakterystyka: nagrzewnice naścienne z panelem sterującym, nadmuchowe 9kW,
- materiały instalacyjne – 1 kpl. W komplecie rury śr. 28 mm ok. 100mb, rury śr. 22 mm ok. 100mb, zawory, kształtki, uchwyty, otulina, filtry wody, sprzęgło-kolektor hydrauliczny 70kW, pompy obiegowe 2 szt. 60/160 1L.
- zestaw kominowy – 2 szt. Charakterystyka: zestaw kominowy z wkładem chromo-niklowym.
- grzejnik – 3 szt. Charakterystyka: grzejniki panelowe – płytowe, szerokość – 1,60 m.
b) Dostawa dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem
- kocioł gazowy 50 kW wraz ze sterownikiem – 1 szt.
- kocioł gazowy 70 kW wraz ze sterownikiem i demineralizatorem – 1 szt.
2. Pomocniczo Zamawiający umożliwi zainteresowanym Oferentom dokonanie wizji lokalnej obiektu po uprzednim umówieniu terminu wizyty z Zamawiającym. Pytania i odpowiedzi udzielane będą na warunkach niniejszego zapytania opisanych w punkcie X. (Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami).
3. Zamawiający uzyskał zgodę na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej – Decyzja Nr 223/2018 wydana dn. 24.07.2018 r. przez Starostę Skarżyskiego. W części 2 zamówienia zakres robót dotyczy wykonania wyłącznie wewnętrznego systemu grzewczego.
4. Materiały użyte do prac budowlanych powinny posiadać certyfikaty/aprobaty techniczne/atesty lub inne dokumenty potwierdzające deklarację zgodności i dopuszczające do stosowania w budownictwie.
5. Oferent musi zapewnić minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały (z wyłączeniem zainstalowanych urządzeń, na które obowiązywać będą terminy gwarancji jakości ustalone przez producentów tych urządzeń) nie mniej niż 2 lata liczone od daty końcowego odbioru robót. Ponadto okres gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
6. Prace muszą być wykonane w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712).
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.
8. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kod CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV: 44620000-2 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części
9. Harmonogram realizacji zamówienia.
Oferent zobowiązany jest do wykonania zaplanowanych robót w terminie wskazanym w ofercie, z zastrzeżeniem, że termin wykonania prac nie może być dłuższy niż:
1) Dla części I zamówienia: 15.03.2020 r.;
2) Dla części II zamówienia: 15.12.2019 r.
Termin wyboru Wykonawcy/Wykonawców do 5 dni od dnia otwarcia ofert, z zastrzeżeniem, że może on ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wezwania oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
VI. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. O udzielenie zamówienia ubiegać może się Oferent, który:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) Posiada wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) Posiada potencjał techniczny.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
5) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
VII. Dodatkowe warunki
Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.
VIII. Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu oferentów:
1) Którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Oferenci zobowiązani są podpisać „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów
1. „Formularz oferty” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.
1. Zapytania i odpowiedzi Zamawiający oraz Oferent przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3. Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Małgorzata Ludew, tel. 41 251 34 01 lub +48 606 290 467.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której wskaże całość lub część zamówienia, które chce zrealizować. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.
3. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna:
a) zawierać pełną nazwę Oferenta, adres siedziby, nr NIP/REGON, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/e-mail osoby do kontaktu;
b) posiadać datę sporządzenia;
c) być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Oferta sporządzona w języku obcym składana jest wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczona przez Oferenta. W przypadku niezgodności obowiązuje wersja w języku polskim;
d) podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. Podpis powinien być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią imienną.
5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę, a dokumenty drukowane dodatkowo spięte w sposób trwały, tj. zapobiegający możliwości dekompletacji.
6. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.
7. Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.
8. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany oferty Oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Oferenta oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
9. Oferent powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy:
1) W formie pisemnej (papierowej) wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć na adres: Zakład Produkcyjno-Usługowy HASTAR Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie – powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe nr 1/RPSW.03.02”,
lub
2) w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: hastar@hastar.pl, w tytule wiadomości e- mail wpisując: „Oferta - zapytanie ofertowe nr 1/RPSW.03.02”.
2. Termin składania ofert: do 24.10.2019 r. do godziny 10:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 24.10.2019 r. o godz. 10:15.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, którzy złożyli oferty, zaoferowane ceny oraz inne parametry oferty podlegające ocenie w świetle kryteriów oceny ofert.
8. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty, z zastrzeżeniem, że wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
9. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.
10. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta została poprawiona.
XIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.
2. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VIII zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i spełniające warunki zapytania, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, na podstawie następujących kryteriów:
1) Kryterium 1: cena - waga 80%.
a) W kryterium „cena” Oferent może uzyskać maksymalnie 80 pkt.
b) Zaoferowana cena powinna zawierać całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Oferenta związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia - związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu - niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
c) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z uwzględnieniem wartości netto, brutto oraz wyodrębnionym podatkiem z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) W przypadku podania ceny w walucie obcej Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert dokona przeliczenia ceny w walucie obcej na złote polskie (PLN) według tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oferent, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
f) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto

2) Kryterium 2: okres gwarancja jakości - waga 20%.
W kryterium „Okres gwarancji jakości” Oferent może uzyskać maksymalnie 20 pkt. W kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości na roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały liczony w latach od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Ocena oferty w tym kryterium nastąpi na podstawie danych wpisanych w „Formularzu oferty”. Oferent wskazuje w „Formularzu oferty” okres gwarancji w pełnych latach. Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
a) okres gwarancji jakości wynoszący 2 lata – 0 pkt;
b) okres gwarancji jakości wynoszący 3 lata – 10 pkt;
c) okres gwarancji jakości wynoszący 4 lata – 15 pkt;
d) okres gwarancji jakości wynoszący 5 lat – 20 pkt.
Przy okresie gwarancji dłuższym niż 5 lat dla celów przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość odpowiednia dla 5 lat. W przypadku gwarancji krótszej niż 2 lata Oferta zostanie odrzucona.
4. Ocena przeprowadzana będzie odrębnie dla każdej części zamówienia.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w dwóch podanych wyżej kryteriach, w każdej części zamówienia.
6. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku takiej samej ceny zwróci się do Oferentów o złożenie ofert dodatkowych.
XIV. Formalności po wyborze oferty
1. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego lub dwóch Wykonawców.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni przedmiotową informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia o wyborze oferty.
4. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Płatność z tytułu przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego dokumentu rozliczeniowego. Wykonawca wystawi dokument rozliczeniowy na podstawie pozytywnie zatwierdzonego końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
XVI. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w formie aneksu, w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez Zamawiającego i nie mających wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.
XVII. Klauzula informacyjna
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY HASTAR SP Z O. O., ul. Fabryczna 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 34 01, fax. 41 251 27 16, NIP 6630002268, e-mail: hastar@hastar.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z umowę o dofinansowanie Projektu zawartą pomiędzy Zamawiającym a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0034/18.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania ofertowego.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą (prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVIII. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

Zapytanie ofertowe nr 1 do pobrania w PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skarżysko-Kamienna, dn. 23.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.03.02

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia ofert na dostawę i montaż opraw oświetleniowych z wbudowanym źródłem LED w ilości 303 sztuk.

ZAMAWIAJĄCY
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Fabryczna 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 6630002268
REGON 290007780
Tel: 41 251 34 01
e-mail: hastar@hastar.pl
Strona internetowa: http://hastar.pl/
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Małgorzata Ludew
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu: 41 251 34 01 lub +48 606 290 467.


I. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (dalej zwanych „Wytyczne”).
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 23.10.2019 r. na stronach internetowych:
a) http://hastar.pl/ - strona Zamawiającego,
b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Kategoria ogłoszenia Dostawy
5. Podkategoria ogłoszenia Dostawy inne
6. Miejsce realizacji zamówienia
Województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina Skarżysko-Kamienna, miejscowość: Skarżysko- Kamienna.
II. Warunki postępowania ofertowego
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim
2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.
3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w upublicznionym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Jeżeli z uwagi na zakres wprowadzonych zmian będzie konieczne, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
2) Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia;
c) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, kosztu lub inne błędy, wskazane w niniejszym zapytaniu.
III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych z wbudowanym źródłem LED w ilości 303 sztuk. Wydatek ponoszony jest w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego” w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0034/18).
IV. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który dostarczy i zamontuje w halach produkcyjno-magazynowych spółki „HASTAR” oprawy oświetleniowe z wbudowanym źródłem LED w ilości 303 sztuk.
V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych z wbudowanym źródłem LED, według poniższej specyfikacji:
- charakter przedmiotu dostawy: oprawy oświetleniowe do zastosowania w magazynach, do oświetlania pomieszczeń przemysłowych.
- obudowa aluminium,
- montaż liniowy na zawiesiach, z możliwością połączenia przelotowego w linie świetlną lub w dowolny kształt,
- możliwość łączenia w linie konektorami do stosowania pionowo oraz horyzontalnie,
- dostawa obejmuje 303 sztuki opraw oświetleniowych,
- moc pojedynczej oprawy: 30W
- wbudowane źródło światła: LED,
- współczynnik oddawania barw: CRI co najmniej 80,
- zasilanie 220-240V
- żywotność: co najmniej 50.000 h
- montaż na zawiesiach lub natynkowo,
- w zestawie: uchwyty montażowe, zawiesia, okablowanie,
- przyłącze elektryczne: 3x1,5mm2.
- oprawy fabrycznie nowe,
- minimalny okres gwarancji na oprawy oświetleniowe: 24 miesiące (dodatkowy okres gwarancji stanowi jedno z kryterium ocen ofert).
2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny ze szczegółową specyfikacją. Z opisu oferty musi jednoznacznie wynikać, że proponowane oprawy oświetleniowe z wbudowanym źródłem LED spełniają wszystkie wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV: 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
5. Harmonogram realizacji zamówienia.
Oferent zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach ustalonych z Zamawiającym (z uwagi na planowane prace termomodernizacyjne), ale nie później niż do 15.03.2020 r. Termin wyboru Wykonawcy do 5 dni od dnia otwarcia ofert, z zastrzeżeniem, że może on ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wezwania oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
VI. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. O udzielenie zamówienia ubiegać może się Oferent, który:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) Posiada wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował w sposób należyty jedną lub kilka dostaw opraw oświetleniowych na łączną kwotę co najmniej 50 tys. zł netto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Oferent wypełni i podpisze Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego („Wykaz zrealizowanych dostaw”).
3) Posiada potencjał techniczny.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
5) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
VII. Dodatkowe warunki
Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.
VIII. Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu oferentów:
1) Którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Oferenci zobowiązani są podpisać „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów
1. „Formularz oferty” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. „Wykaz zrealizowanych dostaw” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.
1. Zapytania i odpowiedzi Zamawiający oraz Oferent przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3. Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie http://hastar.pl/ oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Osobą uprawnioną do kontaktu jest Małgorzata Ludew, tel. 41 251 34 01 lub +48 606 290 467.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.
3. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna:
a) zawierać pełną nazwę Oferenta, adres siedziby, nr NIP/REGON, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/e-mail osoby do kontaktu;
b) posiadać datę sporządzenia;
c) być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Oferta sporządzona w języku obcym składana jest wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczona przez Oferenta. W przypadku niezgodności obowiązuje wersja w języku polskim;
d) podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. Podpis powinien być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią imienną.
5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę, a dokumenty drukowane dodatkowo spięte w sposób trwały, tj. zapobiegający możliwości dekompletacji.
6. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.
7. Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.
8. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany oferty Oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Oferenta oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
XII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy:
1) W formie pisemnej (papierowej) wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć na adres: Zakład Produkcyjno-Usługowy HASTAR Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie – powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe nr 2/RPSW.03.02”,
lub
2) w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: hastar@hastar.pl, w tytule wiadomości e- mail wpisując: „Oferta - zapytanie ofertowe nr 2/RPSW.03.02”.
2. Termin składania ofert: do 05.11.2019 r. do godziny 10:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 05.11.2019 r. o godz. 10:15.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, którzy złożyli oferty, zaoferowane ceny oraz inne parametry oferty podlegające ocenie w świetle kryteriów oceny ofert.
8. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty, z zastrzeżeniem, że wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
9. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.
10. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta została poprawiona.
XIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.
2. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VIII zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i spełniające warunki zapytania, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, na podstawie następujących kryteriów:
1) Kryterium 1: cena - waga 90%.
a) W kryterium „cena” Oferent może uzyskać maksymalnie 90 pkt.
b) Zaoferowana cena powinna zawierać całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Oferenta związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
c) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z uwzględnieniem wartości netto, brutto oraz wyodrębnionym podatkiem z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) W przypadku podania ceny w walucie obcej Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert dokona przeliczenia ceny w walucie obcej na złote polskie (PLN) według tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oferent, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
f) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:
Najniższa oferowana
2) Kryterium 2: gwarancja - waga 10%.
W kryterium „Gwarancja” Oferent może uzyskać maksymalnie 10 pkt. W kryterium oceniany będzie okres gwarancji na dostarczone oprawy oświetleniowe LED liczony w latach od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Ocena oferty w tym kryterium nastąpi na podstawie danych wpisanych w „Formularzu oferty”. Oferent wskazuje w „Formularzu oferty” okres gwarancji w pełnych latach. Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
a) okres gwarancji wynoszący 2 lata – 0 pkt;
b) okres gwarancji wynoszący 3 lata – 10 pkt;
Przy okresie gwarancji dłuższym niż 3 lata dla celów przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość odpowiednia dla 3 lat. W przypadku gwarancji krótszej niż 2 lata Oferta zostanie odrzucona.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w dwóch podanych wyżej kryteriach.
5. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku takiej samej ceny zwróci się do Oferentów o złożenie ofert dodatkowych.
XIV. Formalności po wyborze oferty
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni przedmiotową informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia o wyborze oferty.
3. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Płatność z tytułu przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego dokumentu rozliczeniowego. Wykonawca wystawi dokument rozliczeniowy na podstawie pozytywnie zatwierdzonego końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
XVI. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w formie aneksu, w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez Zamawiającego i nie mających wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.
XVII. Klauzula informacyjna
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY HASTAR SP Z O. O., ul. Fabryczna 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 34 01, fax. 41 251 27 16, NIP 6630002268, e-mail: hastar@hastar.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z umowę o dofinansowanie Projektu zawartą pomiędzy Zamawiającym a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0034/18.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania ofertowego.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą (prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVIII. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
3. Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych dostaw. 


Zapytanie ofertowe nr 2 do pobrania w PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skarżysko-Kamienna, dn. 21.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPSW.03.02

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia ofert na dostawę i montaż kompletnej dachowej instalacji fotowoltaicznej.

ZAMAWIAJĄCY
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Fabryczna 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 6630002268
REGON 290007780
Tel: 41 251 34 01
e-mail: hastar@hastar.pl
Strona internetowa: http://hastar.pl/
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Małgorzata Ludew, telefon: 41 251 34 01 lub +48 606 290 467.


I. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie rozeznania rynku w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 21.01.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://hastar.pl/.
3. Kategoria/podkategoria ogłoszenia Dostawy inne
4. Miejsce realizacji zamówienia
Województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina Skarżysko-Kamienna, miejscowość: Skarżysko-Kamienna.
II. Warunki postępowania ofertowego
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim
2. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia;
c) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów;
d) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej dachowej instalacji fotowoltaicznej. Wydatek ponoszony jest w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego” w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0034/18).
IV. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który dostarczy i zamontuje kompletną dachową instalację fotowoltaiczną – 1 kpl.
V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej – 1 kpl., według poniższej specyfikacji:
- panele zbudowane z ogniw monokrystalicznych,
- łączna moc instalacji: co najmniej 5,8 kWp,
- ilość paneli: 20 paneli – każdy o mocy co najmniej 290 Wp (jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuszcza zmianę ilości paneli i ich mocy, z zastrzeżeniem, że łączna moc instalacji wyniesie co najmniej 5,8 kWp),
- w zestawie inwerter (falownik),
- kompletny zestaw montażowy (instalacja fotowoltaiczna będzie montowana na dachu hali produkcyjno- magazynowej. Dach o konstrukcji stalowej pokryty papą i styropapą),
- niezbędne okablowanie i zabezpieczenie,
- instalacja nowa,
- gwarancja: minimum 10 lat. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
- montaż i uruchomienie instalacji,
- przekazanie niezbędnej dokumentacji (Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezbędną dokumentację instalacji PV celem zgłoszenia instalacji do Zakładu Energetycznego).
2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny ze specyfikacją zawartą w punkcie V.1 Zapytania. Z opisu oferty lub dołączonych do oferty załączników musi jednoznacznie wynikać, że instalacja fotowoltaiczna spełnia wszystkie wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
Kod CPV: 09332000-5 Instalacje słoneczne
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV: 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
5. Harmonogram realizacji zamówienia.
Oferent zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do 15.03.2020 r. Termin wyboru Wykonawcy do 7 dni od dnia otwarcia ofert, z zastrzeżeniem, że może on ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wezwania oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Zamawiający, w uzasadnionych okolicznościach, dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że na zmianę terminu wyrazi zgodę Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, a termin opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
VI. Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu oferentów:
1) Którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Oferenci zobowiązani są podpisać „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów
1. „Formularz oferty” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.
3. Oferta powinna:
a) zawierać pełną nazwę Oferenta, dane teleadresowe, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/e-mail osoby do kontaktu;
b) posiadać datę sporządzenia;
c) być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Oferta sporządzona w języku obcym składana jest wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczona przez Oferenta. W przypadku niezgodności obowiązuje wersja w języku polskim;
d) podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. Podpis powinien być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią imienną.
4. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.
IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy:
1) W formie pisemnej (papierowej) wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć na adres: Zakład Produkcyjno- Usługowy HASTAR Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie – powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oraz oznaczona dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe nr 3/RPSW.03.02”,
lub
2) w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: hastar@hastar.pl, w tytule wiadomości e-mail wpisując: „Oferta - zapytanie ofertowe nr 3/RPSW.03.02”.
2. Termin składania ofert: do 30.01.2020 r. do godziny 10:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, żądać od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.
5. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.
X. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym, zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
2. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zostaną poddane ocenie punktowej, na podstawie kryterium
Cena - waga 100%.
a) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Podana cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
b) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z uwzględnieniem wartości netto, brutto oraz wyodrębnionym podatkiem z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
c) W przypadku podania ceny w walucie obcej Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert dokona przeliczenia ceny w walucie obcej na złote polskie (PLN) według tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
d) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

3. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4.Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający zwróci się do Oferentów o złożenie ofert dodatkowych.
XI. Formalności po wyborze oferty
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni przedmiotową informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Płatność z tytułu przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego dokumentu rozliczeniowego. Wykonawca wystawi dokument rozliczeniowy na podstawie pozytywnie zatwierdzonego końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
XIII. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający, w uzasadnionych okolicznościach, dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że na zmianę terminu wyrazi zgodę Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, a termin opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania innych nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
XIV. Klauzula informacyjna
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY HASTAR SP Z O. O. ul. Fabryczna 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 34 01, fax. 41 251 27 16, NIP 6630002268, e-mail: hastar@hastar.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z umowę o dofinansowanie Projektu zawartą pomiędzy Zamawiającym a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0034/18.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania ofertowego.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą (prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XV. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności.